Handelsbetingelser

Følgende betingelser er gældende for alle ordrer, medmindre der foreligger anden skriftlig og konkret aftale.
Indholdsfortegnelse

1. Tilbud

Tilbud afgives uden forbindende og med forbehold for mellemsalg. Dansk Lyskilde A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre priserne som følge af stigninger i told, skatter, afgifter eller andre eventuelle stigninger. Meddelelse herom fremsendes i så fald til køber inden varens afsendelse.

Dansk Lyskilde A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre tekniske specifikationer, katalogmateriale og lignende. Dansk Lyskilde A/S hæfter ikke for fejlagtige oplysninger angivet i denne form for materiale.

Dansk Lyskilde A/S hæfter ikke for oplysninger, vejledning eller lignende der er tilgængeligt på Dansk Lyskilde A/S’ hjemmeside, eller som er oplyst mundtligt.

2. Priser

Levering og fakturering sker normalt til den på faktureringsdagen gældende dagspris.
Alle priser er opgivet pr. stk., og er eksklusive moms samt evt. statsafgift og miljøbidrag.

3. Levering

De angivne leveringstider er vejledende og fastsat efter bedste skøn og kan således ikke danne grundlag for ophævelse eller erstatning.

Enhver forsendelse sker for købers regning og risiko.

Dansk Lyskilde A/S påtager sig intet ansvar for forsinkelser, som skyldes force majeure eller andre forhold, som er uden for Dansk Lyskildes A/S’ indflydelse og kontrol.

Ovennævnte gælder også ordrebekræftelser med opgivne leveringsterminer.

4. Ophævelse af køb

Enhver ophævelse af køb kan kun ske med Dansk Lyskilde A/S’, henholdsvis Dansk Lyskilde A/S’ leverandørs accept, og Dansk Lyskilde er berettiget til at fakturere køber alle omkostninger, der er opstået som følge af ophævelsen.

5. Reklamation

Køber er ved modtagelsen forpligtet til straks ved modtagelse at sikre sig, at leverancen er uden mangler eller om der er en manko.

Transportskader bedes anmeldt til transportøren straks ved modtagelsen.

Reklamation over manko eller andre synlige fejl og mangler skal ske straks og ikke senere end 8 dage fra leverancens modtagelse. Reklamation skal altid ske skriftligt.

Har køber ikke inden 6 måneder efter modtagelse af genstanden skriftligt meddelt
Dansk Lyskilde, at køber vil påberåbe sig en mangel der ikke er omfattet af ovenstående,
kan køber ikke senere gøre den gældende.

6. Produktansvar

Dansk Lyskilde A/S er alene ansvarlige for produktansvar i overensstemmelse med
Produktansvarsloven eller dansk rets erstatningsregler om produktansvar.

Dansk Lyskilde A/S’ ansvar er begrænset til kundens direkte tab, og kan ikke overstige
kontraktsummen for den pågældende kontrakt.

Dansk Lyskilde A/S er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

7. Returret

Returnering af varer kan kun ske efter forudgående aftale med Dansk Lyskilde A/S.
Dansk Lyskilde A/S er ikke forpligtede til at modtage returvarer, og kunden skal derfor altid sikre sig en skriftlig aftale om returnering af varer forud for returneringen. Varer tages kun retur i ubeskadiget originalemballage og efter forudgående aftale og med vedlagt fakturakopi.

Køber betaler alle fragtomkostninger samt eventuelle øvrige omkostninger ved returnering af varer.

Ved returnering af kurante ikke reklamationsberettigede varer krediteres køber fakturabeløbet med et fradrag på 15%.

Leverede varer, der ikke er lagervarer,  tages kun retur under helt ekstraordinære omstændigheder og altid kun efter konkret skriftlig aftale. 

Specialfremstillede varer tages ikke retur.

8. Afhjælpning af fejl og mangler

Varer, der måtte vise sig at være behæftet med fejl eller mangler, som Dansk Lyskilde A/S er ansvarlig for, erstattes efter Dansk Lyskilde A/S’ valg enten ved reparation, ombytning eller refundering af den erlagte betaling.

Ved større leverancer samt ved successive leverancer (projektsalg) kan enkelte varers mangler ikke medføre, at hele leverancen er mangelfuld, og giver således ikke køber beføjelser til at hæve hele købet.

Dansk Lyskilde A/S påtager sig intet ansvar for købers eventuelle tab som følge af fejl eller mangler og hæfter således ikke for driftstab, avancetab eller andet direkte eller indirekte tab.

Dansk Lyskilde A/S påtager sig ligeledes intet ansvar for eventuelle fejl ved de solgte produkter eller disses funktionalitet, der måtte opstå i forbindelse med eller som følge af fejlagtig montering, installation og/eller indstilling af de pågældende produkter. Det er købers ansvar at bevise, at fejl på produktet efter montering, installation og/eller indstilling, ikke skyldes fejlagtig håndtering af det købte produkt. Dansk Lyskilde A/S er således udelukkende ansvarlig for montering, installation og/eller indstillinger der er foretaget direkte af Dansk Lyskilde A/S.

9. Betaling

Betaling sker efter aftale. Betalingsbetingelserne finder altid anvendelse efter forudgående aftale. Forfaldne fakturaer pålægges 2 % i rente pr. måned regnet fra fakturaens forfaldsdato.

Ved ordrebeløb over 75.000 kr. (projektsalg) faktureres med 50% af ordrebeløbet ved
aftalens indgåelse og 50% ved varens afsendelse medmindre andet er aftalt.

I tilfælde, hvor varen fremstilles specielt efter købers ønsker og ordrebeløbet er over 75.000 kr. faktureres med 40% af ordrebeløbet ved aftalens indgåelse (ordren iværksættes når betaling af første rate er modtaget) og 40% inden afsendelse af varen. De sidste 20 % faktureres ved varens afsendelse.

10. Ejendomsforbehold

Ejendomsretten til de specifikke genstande som er leveret, overgår først til køber, når fuld betaling inkl. omkostninger er modtaget af Dansk Lyskilde A/S.

11. Force Majeure

I tilfælde af krig, mobilisering, katastrofer, uvejr, strejker, lockout, brand, eksplosioner, terrorhandlinger, officielle forordninger eller tilsvarende som begrænser mulighed for offentlig bevægelse eller andre force majeure-forhold, som er uden for Dansk Lyskilde A/S kontrol, hvad enten disse er forudsigelige eller uforudsigelige, som effektivt forhindrer eller begrænser Dansk Lyskilde A/S i at opfylde sine forpligtigelser i henhold til aftalen, skal Dansk Lyskilde A/S, uden at køber kan gøre erstatningskrav gældende, være berettiget til at udskyde den aftalte leveringstid med den periode, hvor tilstanden opretholdes, dog maksimalt 6 uger. I det omfang levering ikke kan finde sted selv efter den anførte tidudskydelse er både køber og Dansk Lyskilde A/S berettiget til skriftligt at annullere aftalen.

12. Tvister og værneting

Enhver tvist, der måtte opstå mellem køber og Dansk Lyskilde A/S i anledning af den
indgåede aftale og/eller det solgte, skal afgøres efter dansk ret og ved de danske domstole.

Sager skal anlægges ved Dansk Lyskilde A/S’ hjemting.

Søg i produkter og viden om lys